یکشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۱

�����

��� �� ������ ���
����� ��� ���
��� �� ������ ���
����� ��� ���
��� �� ���� ���� ���
����� �� ��� ����� ���
��� ���� ������ ���
����� ����� ����� ���
��� ��� ���� ���� ���
����� ������ ���
��� ��� ������ ���� ���
����� �� ��� ����� ���
��� �� �� ������ ���
����� ������ ���
��� ��� ����� ���
����� ��� ���
��� ������ ������ ���
����� �� ��� ������ ���
��� ����� ����� ���
����� ������ ���
��� ���� ������ ���
����� ����� ���
��� ����� ������ ���
����� ���� ���� ���
��� ���Ԑ ���� ���
����� ���� ���
��� ���� ������� ���
����� ������ ���
��� ��� ����� ���
����� ��� ���
��� ��� ���� ���
����� ���� ���
��� ������ ������ ���
����� ����� ���
��� ��� ������ ���
����� ���� ���
��� ���� ����� ���
����� ���� ���

������
27/5/81

====================
�����

��� �� ������ ���
���� ��� ����� ��� ���
��� ����� ��� ��� � ����
��� �� ������ ���
���� ��� ����� ��� ���
��� �� ����� ���� ����
��� ��� ���� ���� ���
���� ��� ����� ������ ���
��� �퍐�� ��� ����� ���
��� ��� ������ ���� ���
���� ��� ����� �� �������� ���
��� ���� ��� ��� ������ ��
��� �� �� ������ ���
���� ��� ����� ������ ���
��� �퍐�� ������ ���
��� ��� ����� ���
���� ��� ����� ��� ���
��� ��� �� ...
��� ������ ������ ���
������� ����� �� ��� ������ ���
�� ������ �� ��� �������
��� ����� ����� ���
���� ��� ����� ������ ���
��� ���� ��� ��� ��� ��� ...
��� ���� ������ ���
���� ��� ����� ���
��� �퍐�� �� �� ���� �����
��� ���� ������� ���
���� ��� ����� ������ ���
����� �� ����� ���� ���� ����
��� ��� ���� ���
���� ��� ���� ���
��� ����� �� ...
��� ������ ������ ���
���� ��� ����� ���
�� �ی��� ... �� �����

���ی��

5/8/81

���� !�

��� ��

�������� �� ...
�������� �� ...
��� ��� ��� ���� �� ...
:) ���� �� ...
:* ���� �� ...
����� ����� ���� �� ...
...... ��
...... ��
...... ��
���� ��� ��� ���� �� ...

�� ����� �� �� ...
������ �� ...
���� �с� ...


������
5/8/81
��� ���� ����� �� ��� ... ���� ��� � �� ���� �� ������ ...
��� ���� ����� �� ��� ... ���� ���� ���� ... ���� ��� ��� ...
���� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� � ����� ... ��� ������ �� ��
�� ��� ���� ���� ���� ����� ... ������ ���� ����� ... ��� ����� ����
��� ������ ���� ��� ��� ���� ... ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� ...
� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� �� ������ ... ������ �� ����
��� ���� ����� ... ������ �� �� ������ ��� ... ��� ���� �� ������ ���
�� ������ �� ��� ... ������ �� ��� ... �� ������ ... �� ������ ��� ��
���� ��ϐ� ��� ����� ... ��� ���� ��� �� ��� ... ���� �� �� ��� �� �����
�� ��� ��� ... ��� �� ����� ��� ���� ... ��� ���� ���� �� �� ... ��
���� ��������� ��ϐ�� ���� �� �� ... ��� 10 ���� �� ���� ���� ... ���
�� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ... ���������� ���� �� ���� ���� ...
�� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �� ... ��� ���� ��� ��������� ���� �� ��
����� ... �� ����� �� ���� �� �� ...
�� ��Ґ�� ������ �� ����� ����� ... � ���� ���� ������ � ��� ��ϐ��
�� ������ �� ������ ... �� ������� ���� ���� !�
������ ...
������ ...

������
5/8/81

شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۱


���� ���� ��

�ی� ��� ���� ���� ی�ی ��� ...

���� ����� �� �� ��� ����� � ��� ���� ����� ���� �� �
���� ��� ������ �� ��ϡ ��� ���� Ӂ�� �� ���� ! � ��� ����
���� �� ��� ϐ�� ! ��� ���� 2 ��� � ������ �� �퍐�� ����
Ӂ� �� ���� ��� �����! �� �� ����� �� ������ ...
��Ґ��� �� ����� ��� �� �� ���� ���� ! ��ϐ��� �� �� ���� ��
��� ����... �� �� ������ �� ����� ��� �� ��� � ��� �� �����
���� � ������ �� �� �� ���� ! ���� �ǡ ����� �� � ��� ��� �
��� �� �� �� �� ����� 2 �� ���� ���� ����� �� ���� ...
���� ���� �� ����� !
����� ���� ����� �� ��� � �� ��� �� ������ �� ���� ! �����
����� ������ �� ����� ��� � ������ �� �� ������� � ����
��� ����� ���� �� ! �� ��� �� ������ �� ������ ����
��� �� ����� �� ��� � �� ��� ���� � ����� ����
�������ϡ ������� ����� Ӂ��� ��� � ��� �� ���� ���
���� � ���� ����� ��� �� �� ������� ������� ���ϡ ����� ���� ��
Ӂ�� ��� ! ���� ���� �� ����� �� ����� �� ������ �� ��
����� �� ���� ����� ������ ���...
����� ��� �� �� ������ ��� ... �� ����� ��� �� ���� � ���
�� ���� ��� ���� ���� �� ��� � ����� ������ �� �� ����� ���
����� ��ϡ ���� ����� ��� ��� ���� ���� �� ! �����
���� ���� �� �� ��� ����� �� � ���� ���� �� ���� �� �����
�����... ����� ���� �� ������ �� ���.
����� �� �� ���� � �� ����� ������ ���� ��� ����� ��� � ���
�� ��� �� ���� �� ... ���� ��� ���� ... ������ �� ����� ...
90 ���� �� �� ����� � �� ����� �� ��� ���� ���� �� ������� �� ...
����� ���� ��� ���� � ��� ��� � ���� � ����� ����� �� �� ��
��� �� ���� �� � ���� ����� ��� �� ����� �� � ��� ��� ��� ����
� ������� �� �� �� ��� ��� � �� �� �� �� ����� �� ��� �� ��
�� ������� ���� �������� ��� ! ��� �� �� ��� � ����� �� ��
�� ��� �� �� ���� ���� ! �� ����� ���� �� �� ������� ���� ����
... ����� ����� ���� ������������� ! �� ��� �� ���� ����� ..
����� ���� �� �� ������ ��� �� ���� ��������� ��� � ����
����� �� �� ������ ��� �� ���� ���� ���� ������� �� ����� ���.

������

���� 1380

جمعه، آبان ۰۳، ۱۳۸۱


�� ���� ������

�� ������ �� ����� �� ������� � �� ���� �� ���
� �� ��� ����� �� ���
� �� ������ �� ������� � �� ��������� �� �����
� �� ������� �� ��� � �� ����ϐ�� ������
� �� ���� �� ���� � �� ����� �� ���
� ����� �� ��� � �� ������ �� �����
� �� ������ �� ����� � �� ��������� �� ��� �����
� �� ��ʐ�� �� ������ � �� ������� �� �����
� �� ���ʐ�� �� ���� � �� ������� �� �����
� �� �����ϐ�� �� ���� � �� �������� �� ���
� �� ������ �� ���� � �� ������ �� ���
� �� ������ �� ����� � �� ������ �� ���
� �� ��� ����� �� ����� � �� ������ �� ���
� �� ���� ��� �� ���� � �� ���� �� ������
� �� ��� ��� �� ��� ����� � ������� ������� � ����ʐ�
���� � ��� ���� .
��� ���� ��� �� �� ���� ��� ... ��� ���� ���� ���� ... ��
���� �� ��� ... ��� ��� ���� ����� ����� ... �� ��� ����
����� ��� �� ����� ... ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ����
���� ��� �� ���� ���� .... �� ���� �� �� ... �� ����
��� �� ...
���� �� ���� �� ����� ������ �� ... �� ���� ... �� ������
... �� ���� ��� ���� � �� ����� ���� ���� ... ������ ��
���� ���� ... �� ���� ���� ���� ... �� �� �� ���� .. �� �� ��
�� ������ ... �� ����� �� ����� ... �� ���� ... �� ��� ��
�� ... ��� ����� ��� �� �� �� �� ��� ������ ������ � �����
�� �� ����� ���� ��Ґ�� ������� ... ��� ���� ��� ��� �� ���
�� ���... �� ��� ���� �� ����� ?! �� �� ����� ����� �� ! ��
����� �� ��� ���� �� ��� �� ��� �� ��� �������� �������
������ ��� ! ������ ��� ���� �� �� ��� ��� ... ����� �� ���
����� ��� ���� �� ��� ������ �� ���� ... ��� ���� �� ����
��� ��� �� �� �� ��� ����� ... ��� �� ����� ��� ��� ...

��� ��� ��� ����� ���э� ���� ���� ! ���� �� �� ��� �����
�� ��� � ��� ���� �� �� ��� ������ �� ���... �� ��� ��
�ѐ��� ���� � ���� �� �� �ǁ��� ... ��� ϐ� ��� ����� ��ѐ
��� �� �� ���э� �� ��� ���!
�� ���� ��� ������ ����� �� ���э� ����� ... ��� ��� �� ���
��� ...
���� ����� ��� �� ���� ��� �� �ѐ��� ���� ... ���� ����
������ �� �� �� ��� ���� �� ���� ����� ��� ����� �� ���.....
���� ���� ....
��� ��� ��� ���э� �� ϐ� ����� ��� ... ���э� ���� �� �� ��
������� �� ��� ��� ���... ������ �� ����� ��� ����� ���э� ��
����� ��� .. ��� ���� ... ��� ���� ... ��� ���� ... ���
���� ! .... ��� �������� ���� �������� ��� ��� ... ���
��� ����� ���� ��� ���� ... �� ���� ��� ���� ����� ... ���
��� ����� � �� ...
���� �� �� ��ʐ�� ��� �� ��� ... ����� �� ��� ������ ..
����� �� ����� �� ����� ��� �ǁ�� ����� ��� ....
��� ����� �� ��� ����� � ������� ... �� ��� ��� .... �� ���
�� ����� � �� ���� �� �� ���� ������ ��� ...
�� ������ ����� ���... ���� ������ ��� ! �� ��� ������
����� ... ����� �� �� ��� ��Ґ�� ���� .... ��� ����� ���
��� ��� ��� ... ��� ������� ����� ��� .. ������ �� ������
���� .... �� ��� ������� ��� �� �� 010101 ���� �� ���� ....
��� ��� ��� ���� ... ���� ��� ��� � �� ��� ������� �� ���
���! ��� ���� ��� ��� !� ���� ���!� ��� ��� ���� �� ��Ͽ! ��
��� ȁ��� �� ��� ����� ��� ��� ��� ! �� ����� �� ����� �����
����� ����� ���� ... ���� ��� �� �� ������ ... ��� �� ��
���� ��� ����� ��� ���� ... �� ����� ���� ��� ��� ��� !?
������� ��� �� ������ !� �ǁ�� ��� �� ����� ����� ! ���
������ �� �����!�
�� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �� �� �� ������ ... �� �� ��
���� ... ��� ������ �� ����� �� ��� ��� ... �� ���� !
����� �� ��� �� �� �� ��� �� ��� ����� �! ���� ����� ����
�� ! ���� ��� �� ���� �� ��� ��� .. �� ��� �� �� ��� ����
������ ! ��� ��� ��� ��������� ����� ... ��� ����� ��
��� ����� �� ��� ����... ����� �� ���� ���� ... �� ���� ���
��� �������� ��� �� ��� ... �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���..
�� ������ �� ��� ���� �� ���� ... �� ������ ... ��� ���
�� ���� ... ���� ��� ���� ... �� ���� ��� ... ǐ� �� ����
����� ... ����� �� ���� ���� � ���� ����� ... ��� ���� ��
���� ����� ... ��� �� �� �� ������� �����... ��������� ��
�� ��� ��� �� ��� ������� �� ��� ����� �� �� ���� � ��
��� ���� � ��� ������ ������� �� ��� ��� ..

���� 80

سه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۱


������ ������� ������� �� ��� �������� ����� �� ������ ���
���� �� ��� ����... ��������� �� ���� ��ѐ ���� �����... 21
��� ��� �� ���� ��ѐ ���� ����� ... ��������� �� ����
������ ���� � ������ ����� ... ����� ����� �� ��� ������
... ������ ������ ����� � ����� ... �������� ���� ��� �
���� �� �� ���� ʁ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ���
��� �� ���� �� �����... � ��� ���� ���� ��� �� �� �� ���� !!
��������� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� ��� �� ��ю� �� ��
�� ��� ���� ��� �� ���� Ȑ���... ��������� �� �� ������
���� � ����� �� ���� ���� �� ���� � �� ������ ...
������ ������ ����� ��� �� �� ������ �� �� ����� ���
�� ���... ����� ... ����� ! �ѐ �� ��� �ǎ� ����� ! ��� ����
�� ����� ����� ��� ������ �� ���� ������ ����� � �� ���
���� ... ����� ���� ���� ... �� ����� ������� �� ��� �����
... ��� ... ��� ... ��� ! ��� ... ��� ... ��� ... !

���� �� ... �� ����� �� ... �� ���� ���� � ����� ����� �����
����� ! �� ������ �� ����� �� ... �� ����� ��� �� �� �� �����
�� ������ ... �� �� ���� �� ������ ... �� ���� ��� �����
���� ���� ���� ��ѐ�� ... ���� ���� ��� ...

��� ���� �� �� ��� �� ��� ... ���� ����� � ��� ... �� ����
����� ��� ����� �� ... ��� ���� �� �� ��� �� ��� ... ��� ��
����� � ���� �� ���� ... ����� !
��� ������ !� ��� �� �� ����� !� ���� �� !� ���� �� !� �����
����� �� ... ���� �� ���� ... ���� ������ ���� ... ����
���������� �� ���� ����� ... ���������� �� �� ��� ... ����
�� ���� ... �� ������� �� ��� �� ���� � �������� � ���� �� ��
���� ... �� ����� ���� ��� �� ��� �� � ����� �������� � ����
��� ����� ... �� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� �� �����
���� ������ �� �� �����... �� ����� ������ ��� ����� �� ��
������ ��... �� ����� ���� ��� �� ������� �� ������ ����� ...

�����... �����... �� ����� ... �� ���� ... ������ ���� � ���
� �� ����� �� ����� �� ��� ��Ґ�� ... ������ ����� ...
������ ��� � ���� �� �� ���� ������ ��� ���� ����� ...
���� ���� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� �� ���� �� ���
... ����� �� �� ����� ���� ...
���� ���� ���� �� ���� �� �� �� ���� ���� � ��� �� �� ��
��� ��� ����� �� ��� �� �� ��� ...
�� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� �� �� � ��� � ... ��
���� ��� ��� �� ����� �� �� �� ��� �� �� ����� ��� ... ��
���� ����� � ����� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� �����
����� ... ����� �� �� ���� ��� ��� ���� ...
���� �� �� ����� �� ��� ��� �� ������ ��� �퍐�� ����
��� ���� ���� ... �� ��� �� �� �� ���� � ��� ��� �� ��� ��
�� �� �� ��� �� �� �� ��� ... ��� �� ���� � ��� �� �� ��� ���
� ���� �� ...


���ی���� 81

دوشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۱���� ���� ��
����� �� ������� ����� ��� ��� ��� ... ���� �� ����� ��� �
���� ... ����� �� �� ��� � ���� �� �� ���� �� ��� ����� ����
���� ���� ... ����� ������ ��� ���� ... ������ �� ���� ����
�� �� �� ���� �� ... �� ���� ȍ� ���� �� ���� ��� � ��� �����
�� ������� ȍ� ���� ... ������ � ����� ���� �� ���� ��
������ �� ����� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ...

�� ���� ��� ...
�� �� ����� ...
��� ��� ���ѡ �� �� ���� ...
��� ��� �� ����� � �� ���� ...
����� ��� �� ��� ...
�� �� ������� �� ...
��� �� ���� ����� ...
����� �� �� ��� � ������ ...
�� ��� ���� �� ��� ������ ...
����� �� ����
��� �� ���� �� ��� ������ ...

�� ���� ��� ... �� �� ����� ... ���� �� ����� ... ������ �
������ ��� ��� ������� !
����� �� �� ���� �� �� �� ��� �� ��� ���� ... ����
���� � �� ... �� ����� �� �� �� �� ... �� ����� �� ��
�� ��� � ������ ������ � �� ��� �� ... �� �� ���� � ������
���� � ������ ��� ... � ����� ����� ������ �� ... � �
������� ����� �э� �� �� ����� �� ����� ...
������ ��� � ��� �� ... � ��� ����� ����� � � ����� ������ �� ...

��� ����� �� ������ ����� ���� ���� ... ϐ� ��� �� ��� ...
���� �� � ��� ... ���� ���� ��� ���� ... ���� ��� ���� � ���� ��
��� ���� ... ��� ��� ��� ���� � ���� ...
���� ������ ... ���� ������ ... ���� ����� ...
��ѐ�� �� ���� ������� ���� ���� ���� �� ���� ���� �����
... �� �������� ���� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ���� ��
������ ���� ������ ��� Ӂ��� �� ����� ...

�� ���� ������ ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ������ ���
... ��� �� ���� ��� ��� ... ��� ��� ���� �� ������ ���� ���
��� ... ����� �� ��� ����� ������ ��� ����� �������� �� ��
��� ��� ...
����� ���� ...
����� ...
������ �� ��� ���� ��� ...
������ �� ��� ������ �� ����� ���
�� �� �ρ�� ���� �� ���� ...

10/10/80

شنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۱


����� ����� ���

�� ����� ����� ���� �� ���� ��� !

�� ����� �� ����� ...
��� �� ����
��� ����� �� ����� ��������
����� ������ �� ...
�� ����� �� ��� ��� �� �����
������ ���� ��� ���� ...
���� ��� ���� �� ��� ��� ...
���� ��� ���� �� ����� ��� ...
�� ����� ... �� ���� ���� ��� ...
�� ����� ����� ...
��� �� ��� ��� ��������
������ ���� ���� ��� ���� ��
���� ��� ��� ��
���� ��� ...

�� ����� ����� ���� �� ���� ��� !

��� �� ����� ������ ��� ��� ��� �� �э���� ...
������ ��� �� ��� �� ...
��� �� ... �� ����� �� ...
������� �� ...

�� ����� ����� ���� �� ���� ��� !

��� �� �� �� ���� �� ...
���� ��� �� ...
������ ���� �� ...


��� ����� ������ �� �� �� �� ������ ���� �����
�� ������ ����� ��� ...
����� ����� ����� �� ���� ������ ����...
���� � ���� ������ ����...

�� ����� ����� ����� ���� �� ���� ��� !

��� ���� �� ���� ��
���� ��� ��
������ ���� �� ...

20/1/81

���� !
��� ژ� ��� ! ݘ� �� ����� ��� ����� ����!
��� ���� ݘ� ����� ! ��� ژ� ۵ ������ ! �� ��Ϙ�Ϙ ژ�� �� ������� ����!
����� ��� ����� ! ��� �� ���� ��Ԑ� � ����� ���� ! ��� ��� ! ���� �� ���� ��� � ��� ��� ���� ! ���� ���� ���� ! ���� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ������ ��� ۸۲ ���� !� ��� ��� ������ �! ���� ���� �� ����� ! ���� �� ��� ��� ! ��� ۲ ��� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ! ��� �� ��� ����� ! ����� �� �� ��� ��� !!
����� ��� ژ� �� ���� ������ ������ ! ��� ���� ���� ! ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ! ��� �� ��� � ����� ���� !

جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۸۱

���� ����� ��� �� ������ �� ����
���� ����� ������ ��� �� ...

شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۱

���� �� ���� ��� ......


������ �� ������ �� ���� ��� �� ���� �� �� �э��� ��� ���� ��
�э��� �� ���� � ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� ...
......������ ��� �� ���� �� ���� ... �� ����� ��� �� ����
�� �� ...

������ ��� �� �� ȍ��� ... �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ����
���� �� ��� ��� ...

��� �� ���� ��� �� �� ... �� ���� ��� ��� ���� ... �� ����
����� ��� ���� ... �� ������ ����� �� ��� �� ��� �� � �����
�� �� �� �� ! ��� �� ��� ��� ... ����� ���� ...!

������

��� ���� �� ������ ���� ������ ��
����� ��� �� ��� � �� ��� ���� � ���� ����� ���� ��� �
���� �� ���� ...

��� �� ��� � ���� ��� ... ��� ����� �� ���� ��� ϐ� ��� ����
... ���� ��� ��� � ��� ��� ... ��� ��� �������� ����� ���
������� ����� ���� ... ���� �� ��� ��� ����� ����� ....
��� ����� ���� ��� ���� �� ����� �� �� ������� ���� ....
�� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��������� ��
�� ���� ������ ����.�������� �� �� ��� ����
�� �� ��� ... �������� ���� � ����� ��� ��� �� ���� ...
���� ������ ���� �� ������ ��� ...
�� ������ ����� ...
�� ������ ���� ...
�� ������ ���� ���� � ��� ���� ...

������
����� 80

���� �� ����� ��� ����� �����
���� �� ��� ����� ����� ����� ...
�� �� ��� �� �� ����� � �� ���� ��� ��� ... ��� �� ���� �����
... ��� ����� �� ��� ������� ... ��� �� �� ������ ... ��� ��
���� ���� �� �� ... ��� �� ������ ��� �� ... ��� �� ��� � ��
��� �� �� ... ��� ���� � ������ �� �� ... ����� �� ��� �� ��
... �� ���� �� ���� ���� ����� ������ � ���� ...
��� ���� �� ��� ��� ����� �� ������ �� ��� ���� � ��� ����� �
��� � � ���� �� �ǁ��� � � �� ����� ... ��� ���� �� ����� ���
��� ��� � ��� �� ... ��� ���� �� �� ��� �� ��� �� ... ���� ��
���� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ...
��� ���� ��� �� �� ���� ? �� ���� ?
�� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ?
�� ���� ������� ��� ���� �� ���� � ��� ��� ?
�� �� ���� �� ��� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ��� ?
�� �� ���� ������ �� �� �� ���� ����� �� �� �� ����� ���� ��
�� ����� � ����� �� ��� ��� �� ... !
��� �� ��� ����� ��� � ������ �� ��� ... ��� �� �� �� ��� ��
��� ��� ���� ������ ...
��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� ������ ��
����� ...
��� �� ������� � ������ �� ...
������
14/10/80


�� ��� �� ���
�� �� �� ���� � ���� �� �� ������
��� ������ � ��� ��� � ��� ���� � ��� ����� � ��� ���� ��..
����� �� ����� �� ���� ��� �� ��� �� �� ��������� �� ������
�� �����....
��� �� �� ����� �� �� ��� ������� ������ �� ��� �� ����� �
������� �� ���� ��� ���� � ��������� ��� ��� � ���� ����
� ���� ����� ���� ��� ...
��������� �� ����� �� ������ �� � ����� �� �� ��������...
�� ���� ��� ��� ����� �� ������ !
� ��� ���� ϐ� �� ��� ���� ����� � ������ ! ��� �����
���ϐ�� ����� ...
��� ���� �� ����� ������� ����� � ��� ��� ������� ���� ��
�� ������ � ���� �� �� ����� �� ��� ������� ... ��ǐ��� �����
����� .... ��� ������� ��� ������!
������� �� �ѐ� ��� ������� ! ������� �� ��� � ��� ����� ��
�� ����� � �� �� � ��� ���� ����� ....
��� ����� !
�� ����� � �� ���� !
��� ����� !
� ��� ���� �� ���� ������ .... ���� �� �� ��� ����� ....
���� �� ������� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ������....

������
4/8/80

جمعه، مهر ۱۹، ۱۳۸۱

����
���� ����� ����� ... �� ���� ������ ... ������ �� ����� �� ��� ��� ������ ... ���� ��� �� ��� �� �� �� ��� ǐ� ���� ���� ���� ������ ... ���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ! ��� ����� ��� ���� ������ �� ���� ������� �� ����� ...

�� ���� ...

یکشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۱

�����
������

��ϐ� �� �� ��� 2 ���� �� ��� ����� ������ ����� ���
��ϐ� ���� ��� ... ���� ���� ��� ...
��ϐ� ���� ����� ... ���� �� ������ ...
��ϐ� ���� �� ��� ��� ... ��ϐ� �� ��� ��� �� ���� ...
��ϐ� �� ��� ����� �� �� ! ��� �� ���� ������ �� �� !
��� ��ϐ� ��� �� ..... !�
��ϐ� �� ��� Ӑ� ��

������

���� ��� �� ��� ��� � ������
���� ��� �� ����� ����� ...
���� ��� �� ���� ...
���� ��� �� ����� �� ...
���� ��� �� ��� ��ϐ� ...


چهارشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۱

��� - ���� �����
... ���� ����� �� ��� ���� ��� . ��� �� ���� ��� ���
� ������ �� �� �������� . ��� ���� ����� ������ �����
� �� ��� ����� ���� � ���� . ��� ����� �� ����� �� �� ����
� �� �� �� ����� �� ��� �� ���� ��� � ���� ����� �� ���
���� �� ��� � �� ���� �� �� ��� ������ ���� ����� �����
���� �� �� ��� �� ���� .
��� ����� �� ����� ��� . �� ����� ��� ������ �� ���� �
�� (��� ���� ���� ) ��� � �� ���� �� ����� ������ �� ��� �
�� ������ �� ���� �� ���� � �� ������ ������� ������ � ���
���� �� ����� �� ������ � ���� ���� �� ��� � ��� �� ������
��� � ����� �� ��� ����ϡ �� �� ������ ��� ����� ��� �� ��
���� ������� �� � ���� ����� �� �� ���� ��� � �� ����� ���
�� ��� �� �� ���� ��� ��� ����� � ����� �� �� ���� ��
�� ���� ������ �� ���� �� �� �� ��� ������ � ����� �
� �������� �� �� ��� - �� ��� ���� ���� - ������ ��� .
��� ���� ����� �� ������� ���� �� ���� � �� ��� ��� ���
�� ��� � ��� �� ��� � �� ��� �� ��� �� ������ �� �� ������
���� �� ��� � �� ����� � �� ���� � �� ��� ���� ������ �� ��
���� � ��� ����� �� ������ ....
�� ��� � �� ��ѡ �� ���� ��� �� ��� �� �� �� ��� �������� ��
����� ������� ���� ���� ��� ���� ����� ���� � ���� ��� ��
���ϐ� ��� ��� ����� � ��� ������ .
��� ���� ��� � ���� ���� �� ����� � ������� (������ ) �
(�������� ) ���� . ��� ���� ����� � �� ��� ������ � �� ��
�� ��� ����� ����� � ������ � �������� �� ��� �� ����
����� � �� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� .
��� ������ ��� ������ �� �� ����� �� ������ � ���� �����
������ ��� ������ �� �� (���� ) �� ���� � �� ���� .
��� �� ���� ��ѐ � ��� ��� � ���� ����� �� ����� ������ �
����� � �� ����� � ���� .

��� �� ���� ��� ��� ��� � ���� ����� �� ���� ��� ���� .
��� ������ �� �� ���� � ���� ����� ������ �� ��� .
��� ��� ��� � ���� �� ��� ��� �ǁ����� � �� ����� � ����
����� ���� ��� � ��� ������ ��� ������ � ����� �� ������� .
��� ������ �� ��� ����� ��� � ���� ����� ��ǁ� ���� ��� �
�� �ǁ��� . �� ��� �э� ����� �� ����� � ����� �� �� ����
� �� ���� ����� �� �� ����ѡ ���� ��. ��� �э� ����� �����
���� �� ����� � ���� ����� ����.
... ��� �� ����� ��ѐ � ������� ��� �� ����� �� ��ϐ�
����� ���� � �� ����ѐ� - �� ����� ��� ���� ���� ������-
�ѐ�� ��ϡ � ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� � ������
��� ��� ���� �� ��� ����� ����� ��� � ������ .
��� ��� ���� ��� � ���� ����� ���� ���� . ��� ��� ����� ��
���� ����� ��� � ���� ����� ������� �� ������ ����� �����
��� .

�� Ϙ�� ��ی ��ی��ی