دوشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۲

آغازی دیگر ...

خواستم سلامی باشم برای زندگی و زندگی تو را خواست ... خواستنت پایان اینجا بود و نخواستنت شاید آغاز ...
بیش از ده سال از اولین آغاز و بیش از 5 سال از پایان اینجا ... دوباره نوشتن .... نالیدن ... آغاز شد ...