جمعه، آبان ۰۳، ۱۳۹۲

خشم خشم خشم
نفرت نفرت نفرت
و
سکوت سکوت سکوت
این همه سکوت در میان این همه خشم و نفرت ... شاید ذبح واقعیت باشد بخاطر مصلحت ...
تا کجاش را نمی دانم ... دیگر هیچ نمی دانم ...هیچ نظری موجود نیست: